Tag

Tin Mới

Browsing

Chúng tôi thực hiện một vài cập nhật tính năng trong bản cập nhật myViewBoard tháng 8: cập nhật thêm tính năng khi sử dụng chuột, thêm các định dạng câu hỏi mới và cập nhật thêm ngôn ngữ cho tính năng phụ đề trực tiếp Live Caption.